LuttelgeestAZC

Geschiedenis
In het dorp Luttelgeest wordt in 1987 een bungalowpark "omgetoverd" tot één van de eerste asielzoekerscentra (AZC) in Nederland.
Er komen 275 mensen op het centrum wonen.Twee jaar later is er een tijdelijke ophoging van het aantal bewoners op het opvang- en onderzoekscentrum (OC) Luttelgeest tot 1000 mensen. Honderden asielzoekers, voornamelijk uit voormalig Joegoslavië, worden in tenten opgevangen.
Daarna wordt besloten om in principe aan 600 mensen een plaats te bieden op het centrum.
 


In 1988 krijgt Luttelgeest door de hoge instroom van asielzoekers in Nederland een ophoging van 200 personen opgelegd. Vanaf september 1997 vangt het OC ook Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers (AMA's) van 16 en 17 jaar op. Van de zeshonderd asielzoekers die op het centrum wonen zijn er dan ongeveer 150 AMA's.

In 1999 wordt de opvangcapaciteit van het centrum tijdelijk opgehoogd tot 800 mensen. Het zijn dan voornamelijk uitgenodigde vluchtelingen uit Kosovo met een Voorwaardelijke vergunning Tot Verblijf (VVTV) die op het centrum komen wonen. Onder andere door de Vreemdelingenwet 2000 die per 1 april 2001 van toepassing werd verminderde de instroom van asielzoekers in Nederland. Dit leidt tot een lagere bezetting in sommige centra.

Halverwege 2002 is de opvangcapaciteit van Luttelgeest 400 bewoners, waarvan 100 AMA's. Per 1 oktober van datzelfde jaar wordt het OC een AZC, net als de andere centra in het cluster, met 460 bewoners. In februari 2003 werd het AMA-team, vanwege de lage instroom van AMA's, opgeheven.

Het AZC Luttelgeest is in 2009 is gericht op oriëntatie & inburgering (o & i) en biedt in 2009 huisvesting aan 800 asielzoekers. Bewoners van een AZC gericht op oriëntatie & inburgering zijn asielzoekers die tot de asielprocedure zijn toegelaten, zij bevinden zich in de oriëntatiefase. Het centrum biedt daarnaast plaats aan bewoners voor de inburgeringsfase. Vergunninghouders kunnen tijdens hun verblijf op AZC Luttelgeest een goede start maken door het volgen van het programma Voorbereiden op inburgering. Dit programma bestaat uit V-inburgering 1 en V-inburgering 2 en bevat modules als Kennis van de Nederlandse Samenleving en taallessen.

In 2011 is gestart met een gefaseerde duurzame herontwikkeling van het azc.  De nieuwe huisjes , 139 in totaal, worden opgetrokken in de sfeer van de oude pionierswoningen.

De capaciteit van het centrum bestaat uit 1000 bewoners. In 2014  is de capaciteit als gevolg van een sterke verhoging van de instroom van asielzoekers (tijdelijk) verhoogd naar 1400. Tijdelijke paviljoens herbergen de vluchtelingen tot het moment waarop zij in een ander centrum kunnen worden opgenomen.


Voorzieningen
Voor vrouwen en kinderen tot 4 jaar is er op het centrum vrouwen- en kinderhuis 'De Olifant'. Hier ontmoeten vrouwen elkaar, kunnen kleine kinderen onder begeleiding van hun moeder spelen en worden voor beide groepen verschillende activiteiten georganiseerd. Het AZC heeft voor alle bewoners een recreatieruimte, 'Haven' genaamd. Alle groepsruimten worden beheerd door een vrijwilliger.

De copyshop op AZC Luttelgeest is begonnen als onderdeel van het uitzendbureau voor vrijwilligerswerk voor bewoners en is uitgegroeid tot copyshop voor het cluster.
De werkzaamheden zoals het drukken van de lesmaterialen voor de Nederlandse les en de informatiemap voor nieuwkomers, worden gedaan door een medewerker met een aantal bewoners.


Basisschool De Wissel is in Luttelgeest goed bekend. In Nederland is iedereen tussen vijf en de achttien jaar verplicht om onderwijs te volgen. Dit is wettelijk geregeld. Asielzoekerskinderen gaan naar een reguliere school. Vaak is er een dependance van een plaatselijke basisschool op een opvanglocatie. Voorgezet onderwijs volgen de kinderen vaak in een internationale schakelklas (isk), een gewone school of aan een Opleidingscentrum (ROC). In november 2012 heeft De Wissel zijn intrek genomen in een gleodnieuw gebouw.


Overleg
Op AZC Luttelgeest is een overlegorgaan geïntieerd, waarbij Dorpsbelang Luttelgeest, het COA en de gemeente Noordoostpolder ontwikkelingen bespreken en de gang van zaken met elkaar afstemmen. Heeft u nog vragen of interesse voor dit overleg of vrijwilligerswerk dan kunt u contact opnemen met AZC of kijken op de website: http://www.coa.nl

Bewoners van een AZC gericht op oriëntatie & inburgering zijn asielzoekers die tot de asielprocedure zijn toegelaten, zij bevinden zich in de oriëntatiefase. Op het AZC krijgen de bewoners een programma aangeboden dat hen wegwijs maakt in hun nieuwe leefomgeving: het asielzoekerscentrum en Nederland. Ook wordt er aandacht besteed aan de gevolgen van het doen van een nieuwe asielaanvraag. De bewoners van krijgen een realistisch beeld van hun kansen en mogelijkheden. De asielzoekers nemen deel aan trainingen zoals oriëntatietrainingen, training basaal Nederlands en omgang met computers. Het centrum biedt ook plaats aan bewoners voor de inburgeringsfase. Vergunninghouders kunnen tijdens hun verblijf op AZC Luttelgeest een goede start maken door het volgen van het programma Voorbereiden op inburgering. Dit programma bestaat uit V-inburgering 1 en V-inburgering 2 en bevat modules als Kennis van de Nederlandse Samenleving en taallessen.


Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA).
Het COA is de opvangorganisatie die zorgt voor probleemloze opvang van vreemdelingen. In opdracht van het ministerie van Justitie biedt het COA mensen in een kwetsbare positie veilige huisvesting en ondersteunt hen in de voorberieding op hun toekomst, in Nederland of elders. Dit doet het COA met huisvesting, verstrekking van middelen van bestaan en met gerichte programma's.
http://www.coa.nl

Klik hier voor het interview met .......... Reurik Regelink, locatiemanager van het AZC d.d. 18 mei 2012