LuttelgeestAlgemene vergadering van S.V. Tonego!

De (voorlopige) agenda van woensdag 20 juni 2018:


1. Opening
2. Notulen van de Algemene Vergadering van vorig jaar. (vanaf begin juni te lezen op www.tonego.nl)
3. Ingekomen stukken
4. Mededelingen
5. Jaarverslag (vanaf begin juni te lezen op www.tonego.nl)
6. Jaarverslagen van de vier afdelingen
7. Financiën:
* Financieel verslag
* Verslag van de kascommissie
* Vaststelling van de contributies
* Vaststelling van de begrotingen
8. Bestuursverkiezing *
Annet van Steen (2e penningmeester) is aftredend en niet herkiesbaar, het bestuur stelt Isa Brinks voor.
Barbara Fokkens (1e secretaris) is aftredend en niet herkiesbaar, het bestuur stelt Astrid van den Ouweland voor.
Els Ketelaar (voorzitter afdeling volleybal) is aftredend en niet herkiesbaar, nog geen opvolging bekend.
Ingrid Cordes (voorzitter afdeling gym) is aftredend en herkiesbaar.
9. Stemming afgevaardigden / decharge bestuur
Het bestuur overweegt om in het seizoen 2018-2019 zonnepanelen aan te schaffen. Het investeringsbedrag is circa € 17.000,-. Het bestuur geeft een toelichting en vraagt toestemming aan de leden.
10. Accommodatie
11. Rondvraag / wat verder ter tafel komt
12. Sluiting

Vriendelijke groeten
namens het bestuur,
Barbara Fokkens

*Voor de functie van penningmeester en secretaris kunnen uiterlijk 2 x 24 uur vóór aanvang van de Algemene Vergadering van woensdag 20 juni 2018 voordrachten van tegenkandidaten, ondertekend door tien of meer leden, schriftelijk worden ingediend bij Barbara Fokkens Rozenstraat 26 te Luttelgeest.